Vedtægter redigeret den 27/10-2011

Vedtægter redigeret den 27/10-2011

Kapitel 1 – Navn

§1          Elevrådets navn er Espergærde Gymnasium & HF’s Elevråd.

Kapitel 2 – Formål

§2 stk. 1         Elevrådet skal gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper varetage elevernes fælles interesser og rettigheder og holde eleverne på skolen orienteret om den uddannelsespolitiske situation og udvikling, der vedrører dem. Dette skal ske i en konstant behandlings- og beslutningsproces.

§2 stk. 2     Elevrådet skal fungere som talerør mellem rektor og elever i aktuelle sager, der vedrører eleverne.

Kapitel 3 – Organisation

§3 stk. 1         Elevrådet er højeste myndighed for udvalg nedsat af elevrådet og elevernes interne forum på Espergærde Gymnasium og HF.

§3 stk. 2             Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser.

§3 stk. 3       Espergærde Gymnasium og HF’s Elevråd er et åbent elevråd, hvilket vil sige, at alle elever på Espergærde Gymnasium og HF har ytrings- og stemmeret.

§3 stk. 4      Nedsættes der ikke-permanente arbejdsgrupper i elevrådet, vælges en kontaktperson, som er ansvarlig for gruppens arbejde og realisering af projektet, og som samtidig skal holde elevrådet og formandskabet orienteret om dette.

§3 stk. 5         Udvalg nedsat af elevrådet fungerer som uafhængige enheder, der løbende holder elevrådet oplyst om deres aktivitet. Herunder ment, at formand og næstformand altid ved, hvad de forskellige udvalg arbejder med.

§3 stk. 6             Der afholdes formandsvalg på det sidste møde i et skoleår. Formanden vælges ved simpelt flertal. Formandens periode starter ved første skoledag i det følgende skoleår og udløber ved skoleårets slutning.

§3 stk. 7            Der afholdes næstformandsvalg, hvor der, hvis det er muligt, vælges to næstformænd, på et elevrådsmøde inden årets første skolebestyrelsesmøde, dog ikke på det første elevrådsmøde. Næstformændene vælges ved simpelt flertal. Næstformændenes periode starter ved valget og udløber ved skoleårets slutning.

I tilfælde af, at elevrådet får tre pladser i bestyrelsen, tildeles begge pladser til næstformændene. – Desuden skal formanden næste år (måske) vælges blandt de to.

I tilfælde af, at elevrådet ikke får tre pladser i bestyrelsen, vælges der en bestyrelsesrepræsentant blandt de to.

§3 stk. 8                Elevrepræsentanter til udvalg, hvor der indgår lærere, en DGS-kontaktperson (og bestyrelsesrepræsentant) vælges på et af de første møder i et skoleår. Valget sker ved håndsoprækning.

§3 stk. 9      Formand og næstformænd fastlægger som udgangspunkt mødedatoer. Såfremt 10 elever eller flere ønsker det, kan der dog indkaldes til elevrådsmøde udenom formandskabet.

§3 stk. 10             Elevrådet er medlem af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. En udmeldelse af denne organisation kan kun besluttes ved stormøde.

Kapitel 4 – Økonomi

§4 stk. 1         Al økonomisk regnskab varetages af formandskabet, der redegør for økonomien på elevrådsturen og underretter elevrådet løbende.

§4 stk. 2         Elevrådet har ret til egenhændigt at søge økonomisk støtte gennem aktiviteter eller uafhængige udefrakommende bidrag.

Kapitel 5 – Elevrådsturen

§5 stk. 1            Turen skal afholdes i første halvdel af skoleåret.

§5 stk. 2            Dagsordenen fastlægges af formandskabet med input fra elevrådet.

§5 stk. 3            Ved et af skoleårets første møder bliver et Soldierteam, bestående af medlemmer af elevrådet fra 3G og 2HF, valgt. Det er Soldierteamets og formandens opgave at planlægge og organisere elevrådsturen i praksis.

§5 stk. 4            På elevrådsturen udformes et ’elevrådspapir’, der beskriver elevrådets mål og aktiviteter for året. Dette offentliggøres og gives til skolens ledelse og andre interesserede.

Kapitel 6 – Information

§6 stk. 1 Elevrådet skal holde skolens elever orienterede ved at informere fra scenen, når det vurderes at være nødvendigt.

§6 stk. 2            Elevrådet skal være i kontakt med både ledelse og lærere, for derved at kunne holde hinanden underrettet.

§6 stk. 3            Elevskærmen og elevrådets hjemmeside skal opdateres jævnligt.

Kapitel 7 – Ændringer af vedtægter

§7 stk. 1 Vedtægterne gennemgås på den årlige elevrådstur, og kan derudover kun ændres ved en ekstraordinær generalforsamling. Ændringer sker ved simpelt flertal.

§7 stk. 2            Såfremt 30 eller flere elever ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært stormøde i forbindelse med vedtægtsændringer eller personvalg.

Kapitel 8 – Afstemning

§8 stk. 1             Ved afstemning tildeles hver fremmødte elev en stemme.

§8 stk. 2             Et flertal i elevrådet kan sende en stor afstemning til stormøde på Torvet. Ved stormødet er afstemningen anonym og beslutninger tages ved simpelt flertal.

§8 stk. 3            Afstemninger i elevrådet kan begæres anonymt.

Kapitel 9 – Undtagelsestilstand

§9 stk. 1             Formanden kan uden varsel indkalde elevrådet til hastemøde omkring en særlig sag.

§9 stk. 2             Blokade, besættelse eller boykot kan kun træde i kraft efter dette er vedtaget på et stormøde og varslet til både lærere og ledelse.

§9 stk. 3             I tilfælde af blokade, besættelse eller boykot skal der i elevrådet oprettes et PR-udvalg, et kontaktudvalg og en centralstyring, der styrer og koordinerer aktioner. Eventuelle aktioner kan kun afblæses på et nyt stormøde.

§9 stk. 4             PR-udvalget tager sig af ekstern kommunikation, kontaktudvalget tager sig af kommunikation med andre gymnasier samt DGS. Centralstyringen er elevrådets styrende organ under undtagelsestilstanden.

Kapitel 10 – Elevrådsmødet

§10 stk. 1            Formandskabet skal indkalde til mindst et elevrådsmøde om måneden.

§10 stk. 2            Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden mindst 24 timer før elevrådsmødet.

§10 stk. 3            Dagsordenen fastlægges af formandskabet, dog kan elevrådet komme med inputs dertil.

§10 stk. 4            På dagen for mødet, laver formanden et alle-kald hvor der informeres om mødet.

§10 stk. 5            Ved hvert elevrådsmøde noteres det i ’elevrådsbogen’, hvem de fremmødte er, med henblik på senere at kunne vurdere, hvem der er mest berettiget til at komme med på elevrådsturen og -middagen.

Kapitel 11 – Elevrådsmiddag

§11 stk. 1            Elevrådsmiddagen afholdes sidst på skoleåret.

§11 stk. 2            Elevrådet støtter formålet med et beløb, der fastsættes på elevrådsmødet før middagen. Middagsgæsterne er de elevrådsmedlemmer, der har været mest aktive i løbet af året.

Kapitel 12 – Elevlegatet

§12 stk. 1            Ved translokationen uddeler næstformændene på vegne af elevrådet Elevernes Legat til en afgangselev, der har ydet en ekstra indsats for eleverne på skolen. Alle kan foreslå kandidater, og legatmodtageren vælges ved anonym afstemning.

§12 stk. 2            Elevernes Legat uddeles til 1 elev, medmindre flere elever har udført arbejdet, de belønnes for, i fællesskab. I dette tilfælde kan eleverne dele legatet.

§12 stk. 3            Alle nominerede til Elevernes Legat skal nævnes og takkes i næstformændenes tale ved uddelingen.


Reklamer
%d bloggers like this: